PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

 Grad/općina
 Katastarska općina

 Broj katastarske parcele ili posjedovnog lista

Ako katastarska parcela ima podbroj upišite ga odvojeno znakom '/' (npr. 25 / 1)

 Prepišite kontrolni broj

Ne možete pročitati kontroli broj? Kliknite za novi kontrolni broj.
Copyright © 2009 FGU. Sva prava pridržana.