PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

 Grad/općina
 Katastarska općina

 Broj katastarske parcele ili posjedovnog lista

Ako katastarska parcela ima podbroj upišite ga odvojeno znakom '/' (npr. 25 / 1)

 Prepišite kontrolni broj
Captcha

Ne možete pročitati kontroli broj? Kliknite za novi kontrolni broj.

Poštovani korisnici web portala Katastar.ba
U svrhu testiranja i eksperimentalnog korištenja, omogućena je funkcija KATASTARSKI PLAN kojom je moguće dobiti položajni prikaz (geometriju) tražene katastrske parcele. Trenutno se u bazi podataka nalazi preko 1.700.000 parcela za koje je moguće dobiti položajni prikaz. Funkciji se pristupa preko crvene tipke koja se nalazi u koloni naziva Geom. tabele A LIST - PREGLED PARCELA, ukoliko geometrijski podaci za traženu parcelu postoje.
Copyright © 2009 FGU. Sva prava pridržana.